1. BEVEZETÉS

A Mediola Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Székhely: 7634 Pécs Kovács Béla u.8.

Cégjegyzékszám: CG- 02 09 065526

Közösségi adószám: HU 11549798

Bankszámlaszám: 50800104-11030207

BIC: TAKBHUHB IBAN: HU50 50800104 58132438 00000000

Telefon/FAX: +36 72 251-012

Mobil: +36 20 980-6167

Web: www.dermatoszkop.eu

E-mail: [email protected]

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 2011. évi CXII törvény (Infotv.) 65-65 §

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba   hozható   adat, az   adatból   levonható, az   érintettre   vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adat  további  felhasználásának  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a vélet- len megsemmisülés és sérülés.

III. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Cégnév: BlazeArts Kft.

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Cégjegyzékszám: 03-09-109150

Adószám: 12539833-2-03

Közösségi adószám: HU1253983

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgál- tatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat.  Ezek  a  szolgáltatók  cookie-k,  webes jelzők  és hasonló  technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve meg- tilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevél

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapon hírlevelet nem üzemeltet.

Kvízjáték

Az adatkezelő az általa üzemeltetett honlapokon kvízjátékokat nem hirdet meg.

Kapcsolat űrlap:

Az adatkezelő az üzemeltetett honlapokon kapcsolati űrlapot üzemeltet, mely segítségével a látogatók könnyebben tudnak kapcsolatot létesíteni, tájékoztatást kérni.

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégnév: BlazeArts Kft.

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Cégjegyzékszám: 03-09-109150

Adószám: 12539833-2-03

Közösségi adószám: HU12539833

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az székhelyén tárolt digitális adatokat saját helyi NAS-on (hálózati adattároló) RAID 1-es környezetben 32 verzióig visszakövetve, AES 256 bites titkosítási kulccsal védetten tárolja.

Az adatkezelő székhelyén üzemeltetett számítógépekről napi biztonságimentés készül, amelyet az adatkezelő 6 hónapig megőrizhet.

VI.AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem javítható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a  törlésről  az érintettet,  továbbá  mindazokat  értesíti,  akiknek  korábban  az  adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról,  illetőleg  az  annak  alapján  tett  intézkedésekről  értesíteni  mindazokat,  akik  részére  a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Weboldal: naih.hu

Mediola Kft. (www.dermatoszkop.eu) örömmel veszi, hogy felkereste weboldalunkat és érdeklődik cégünk szolgáltatásai iránt.

A Mediola Kft. olyan online felületet biztosít ügyfelei számára, amely online megrendelhetővé teszi az általa forgalmazott termékeket.

Az alábbi adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassa a Mediola Kft. mint adatkezelő (Székhely: 7634 Pécs Kovács Béla u.8 Cégjegyzékszám: CG- 02 09 065526 Közösségi adószám: HU 11549798 Telefon/FAX: +36 72 251-012 Mobil: +36 20 980-6167 E-mail: [email protected]) milyen információkat gyűjt a weboldalra látogatókról, és ismertesse,  olyan személyes adatok (a meghatározást lásd később) gyűjtésére, felhasználására, közzétételére és tárolására vonatkozó gyakorlatát, mely adatokat www.dermatoszkop.eu
, honlapon keresztül hoz tudomásunkra.

Mediola Kft. a webáruházaiban beérkező megrendeléséinek teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezeli, dolgozza fel és továbbítja.

Kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzatot mielőtt adatot ad meg a www.dermatoszkop.eu honlapon!

A tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon hirdető vagy más módon megjelenő szolgáltatók szolgáltatásaihoz kapcsolódik. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési szabályzata irányadó.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

FOGALMAK

Személyes adatok

A személyes adat speciális információ, bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható személyes vagy ténybeli körülményeit tartalmazó adat. Ide sorolható a nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet és a születési adatot tartalmazó információk. Az információ, ami nem kapcsolódik közvetlenül a felhasználó valódi kilétéhez, mint pl. a kedvenc weboldal vagy az oldal látogatóinak száma egy oldalon, nem tekinthető személyes adatnak.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

adatalany/érintett/felhasználó: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.

Külső szolgáltató: az adatkezelő a szolgáltatások biztosításához közvetlenül vagy közvetve igénybe vehet, olyan harmadik szolgáltató partnert, melyhez a személyes adatok továbbításra kerülnek, kerülhetnek a szolgáltatás teljesíthetősége érdekében. Az is külső szolgáltatónak minősül, aki nem áll adatkezelővel szerződésben, de hozzáférnek a weboldalhoz és a felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önmagukban vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

 Személyes adatok gyűjtése és az adatgyűjtés célja

A Mediola Kft. bizalmasan kezeli a honlap látogatóinak személyes adatait.

Személyes adatok, mint az Ön neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe – csak abban az esetben kerülnek rögzítésre, ha Ön ezeket önkéntesen megadja – például regisztráció alkalmával vagy rendelés leadásakor, mint a szolgáltatás teljesíthetősége érdekében megadott információ.

A Mediola Kft. az általa kezelt megrendelésekre vonatkozó adatokat gyűjti és tárolja – jogos üzleti érdekeinek megfelelően annak érdekében, hogy a leghatékonyabb webkereskedelmi szolgáltatást tudja nyújtani ügyfelei részére. További cél a teljesítés elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése és a hatóság részére történő adatszolgáltatás.

Bármely, általunk gyűjtött személyes adatot kizárólag csak a Mediola Kft.által nyújtott szolgáltatások érdekében használunk fel, továbbá nem tároljuk azokat a jogilag megengedett, ehhez a célhoz szükséges időtartamon túl.  A honlap megtekintése a személyes adatok rögzítése regisztráció nélkül is elérhető az ügyfelek részére. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

Személyes adatok használata, továbbítása

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és kizárólag olyan mértékben, ahogy az a cél megvalósulásához szükséges. Az adatok ugyanakkor segítséget nyújthatnak abban is, hogy az Ön igényei szerint fejlesszük szolgáltatásainkat és weboldalunk tartalmát.

Az adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót (szerződéses partnerei) igénybe venni, akik önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az adatkezelő utasításait követve, a vele kötött szerződés alapján jogosultak eljárni.

Bizonyos, a szállítással kapcsolatos adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében a Mediola Kft. továbbíthatja a tranzit- vagy célország illetékes szerveinek a vám- és adókezelésre vagy biztonsági felülvizsgálatra, amennyiben ezt az érintett ország vonatkozó jogszabályai megkövetelik. A rendelkezésre bocsájtott információk az esetek többségében az alábbi adatokat tartalmazzák:

a címzett neve és címe, telefonos elérhetősége, címzett e-mail címe, az árucikk leírása, feladott csomagok darabszáma, a küldemény súlya és a küldemény értéke.

A szolgáltatások nyújtása érdekében az Ön Személyes adatai elküldésre kerülhetnek partnereinken keresztül az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, ahol nem biztos, hogy biztosítják a megfelelő szintű EGT-n belül alkalmazandó adatvédelmet. A szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul az ilyen jellegű adattovábbításhoz. A Mediola Kft. megtesz minden szükséges óvintézkedést, hogy az ilyen jellegű szállítások esetén is biztosítsa a személyes adatok védelmét.

Adatkezelő a honlap üzemeltetése során külső szolgáltatót is igénybe vesz, mely szolgáltatóra saját adatvédelmi szabályzatuk az irányadó.

–             Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

 A személyes adat biztonsága

A Mediola Kft. minden szükséges technikai és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai jogszerűen és tisztességesen legyen feldolgozva, azokkal ne lehessen visszaélni, illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

A Mediola Kft. minden munkatársa írásban elkötelezte magát az adatok titkosságának megőrzésére. Minden olyan adatfeldolgozónk, aki hozzáféréssel rendelkezik az Ön adataihoz – követve a személyes adatok tisztességes és jogszerű felhasználásának irányelvét –köteles tiszteletben tartani a személyes adatok bizalmas kezelését.

A Mediola Kft. az Ön személyes adatait partnerein kívül harmadik félnek nem adja ki, (kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul) nem adja el, nem ruházza át, kivéve, ha ezt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály követeli meg. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul elektronikus levélben értesíti.

Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, vagy azok törlését. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az érintett felelős.

Az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogai

Jelen nyilatkozat a regisztráció elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban, valamint a regisztrációkor megjelölt személyes adatait kezelje. Az felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az adatkezelő más szervezetek (a szolgáltatás teljesítésében közreműködő szállító cégek) részére továbbítsa. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a felhasználó felelős.

 1. Ön bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
 2. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatai, nem pontosak, aktuálisak kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges korrekciót, kiegészítést megtegyük.
 3. Amennyiben regisztrált felhasználója a honlapnak, úgy belépve, bármikor tudja adatait módosítani.
 4. A Mediola Kft. mint adatkezelő vállalja, hogy az Ön kérésére az általunk kezelt személyes adatokról átlátható, tömör, közérthető módon, könnyen hozzáférhető formában adunk tájékoztatást az erre irányuló kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Ebben bemutatjuk az adatkezelés jogalapját, célját, az adatkezelést végző személyeket, adatkezelési időtartamot, ehhez kapcsoló jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.
 5. A Felhasználó bármikor indoklás nélkül kérheti adatai helyesbítését, törlését, zárolását, illetve visszavonhatja korábban adott engedélyét adatai kezelésére. Az ezzel kapcsolatos kérést írásban a [email protected] email címre szükséges küldeni. Az intézkedésre az adatkezelőnek 30 nap áll rendelkezésére. A kérelem elutasításának indokait az adatkezelő 25 napon belül írásban közli az érintettel, a lehetséges jogorvoslati lehetőségekről és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségeiről. (NAIH:1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: 06-1-391-1400, E-mail: [email protected], honlap: naih.hu)
 6. Önnek minden esetben jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Internetes cookie-k (sütik) használata

A sütik többnyire betűkből és számokból álló kis szövegfájlok, amelyek akkor kerülnek rá az Ön eszközére, amikor felkeres egy weboldalt. Számos weboldal használ sütiket különböző okokból, például a sütik szükségesek lehetnek a weboldal működéséhez vagy hozzá-járulhatnak a személyre szabott élmény növeléséhez.

A Mediola Kft. oldalainak használatához szükséges lehet a cookie-k engedélyezésére. A cookie használatával javítjuk a weboldal funkcióit, és megkönnyítjük annak használatát. Minden látogató beállíthatja a böngészőjében a cookie-k letiltását.

Szolgáltatásainkat cookie-k alkalmazása nélkül is igénybe veheti az interneten. A cookie-kat bármikor letörölheti számítógépéről (a „cookies” elnevezésű file törlésével). Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy egyes oldalak lehet nem töltődnek be teljesen, vagy bizonyos funkciók csak korlátozottan vehetők igénybe. A legtöbb böngészőbben a beállítások testre szabásával cookie-k többsége ellenőrizhető.

A Mediola Kft. a Google Analítics szolgáltatásait használja:

Google Analytics cookie: Ezek a cookie-k használják az IP címet mint azonosító, de nem párosítják személyes adatokkal. Anonim módon arról gyűjtenek információkat, hogy a látogatók miként használják oldalainkat, ((pl. látogatások száma, honnan történt a weboldal felkeresése, a webhelyen hány oldalt tekintettek meg) anonim elemzések, összesített statisztikák készíthetőek belőlük és támogatást nyújt az oldal fejlesztéséhez.

Kérjük vegye figyelembe, hogy azokra az adatokra, amelyeket ezen külső szolgáltatók nem a www.dermatoszkop.eu weboldallal kapcsolatban gyűjtenek, nem a jelen szabályzat vonatkozik, hanem az adott fél adatvédelmi szabályzata.

Azzal kapcsolatban, hogy a Google hogyan dolgozza fel az Ön adatait, itt tájékozódhat:

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/”data-tnt-tracking=”name:pagesection_0 – link,to://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a fentebb részletezett cookie használatához, kérjük, kattintson az alábbi linkre.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adatmódosítás

A Mediola Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosításról, az adatvédelmi tájékoztató aktuális verziójáról az adatkezelő a Felhasználót a honlapon keresztül tájékoztatja. Az ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

használt sütik